Mediation

Mediation of conflictbemiddeling is inmiddels een veel gebruikt middel voor het oplossen en voorkomen van conflicten. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale en daarvoor opgeleide conflictbemiddelaar: de mediator.

Er zijn veel soorten conflicten mogelijk. In organisaties worden zowel intern als extern mediators ingezet op het gebied van arbeidsconflicten, teamconflicten, bij reorganisaties, bestuursconflicten, bij huurgeschillen of buurtbemiddeling. In de privé-sfeer komt bemiddeling voor tussen familieleden, echtelieden of buren.

 

Of het nu gaat om grote of kleine conflicten, voor betrokkenen is het zonder uitzondering een ongewenste situatie. Vaak zitten de conflictpartijen te dicht op het conflict om een aanvaardbare oplossing te zien. Mediation kan dan uitkomst brengen.

Voordelen
Mediation kent vele voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste zijn:

* geen langdurige juridische procedures;
* informeel karakter;
* partijen lossen geschil gezamenlijk op;
* groter draagvlak voor gekozen oplossing;
* actieve rol voor beide partijen in het zoeken naar oplossingen;
* deskundige begeleiding ter voorkoming van escalatie;
* vertrouwelijkheid en beslotenheid;
* win-win resultaat

De rol van de mediator
Een mediator is een onafhankelijk en onpartijdige bemiddelaar. Hij/zij heeft een door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) erkende opleiding gevolgd om conflict situaties te begeleiden. Het NMI is de branche vereniging die gekwalificeerde mediators registreert en zorg draagt voor de kwaliteit van de mediators. HoedConsult beschikt over drie NMI-geregistreerde mediators. Het register is te raadplegen via www.nmi-mediation.nl.

Het mediationproces
Voor mediation gelden 2 belangrijke uitgangspunten:

* vrijwilligheid en
* vertrouwelijkheid.

Geen der partijen kan gedwongen worden aan het proces deel te nemen. Partijen worden geacht zich actief op te stellen. Tevens verplichten partijen zich vooraf tot geheimhouding; bij voorkeur vastgelegd in een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreken partijen af om constructief het geschil via mediation op te willen lossen.

Tijdens de mediation stimuleert de mediator het overleg en begeleidt partijen bij het zoeken naar een oplossing. Hierbij staan de belangen en de toekomst van partijen centraal. Uiteindelijk bepalen partijen zelf hoe de oplossing eruit gaat zien. De uitkomst c.q. de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.