Algemene Voorwaarden

Algemeen: Op alle overeenkomsten betreffende opleidingen, trainingen en seminars, hierna te noemen cursussen, verzorgd door Hoed Consult te Vlaardingen, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Inschrijving: Inschrijving voor trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het Hoed Consult inschrijfformulier of door een bevestiging door Hoed Consult.

Doorgang cursussen: Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van Hoed Consult.

Facturering en betaling: Na aanvang van de eerste trainingsdag wordt de opdrachtgever een factuur toegezonden. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever c.q. deelnemer verklaart zich akkoord met het betrekken van de B.T.W.-heffing in de verhuur van de zaalruimte. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door niet op de training te verschijnen, vervalt de financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van Hoed Consult niet.

Annulering: Tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% berekend. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% berekend. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven training is altijd kosteloos. Is de training eenmaal aangevangen, dan is tussentijdse annulering niet mogelijk.

Algemeen voorbehoud: Hoed Consult houdt zich het recht voor programma's van trainingen aan te passen. Mocht Hoed Consult door verhindering van een medewerker of door overmacht, een training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen. Hoed Consult is niet verantwoordelijk voor kosten of schade welke deelnemers of opdrachtgevers om welke reden ook zouden lijden.

Cursusmateriaal: Hoed Consult houdt zich alle rechten, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door Hoed Consult aan deelnemers verstrekte les- en leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd om cursusmateriaal van Hoed Consult in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

Acceptatie: Door inschrijving op één van de cursussen accepteert de cursist de hiergenoemde algemene opleidingsvoorwaarden.