Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling  is een vorm van conflicthantering waarbij vaak 2 bemiddelaars gesprekken aangaan met buren die een verstoring van het woongenot ervaren. Dit geldt voornamelijk in gevallen waar de buren er samen niet meer uit komen en gesprekken zijn gestaakt of niet het gewenste effect hebben opgeleverd. 

In diverse gemeenten zijn projecten opgestart om met behulp van vrijwillige, maar wel hiertoe opgeleide, bemiddelaars de leefbaarheid van buurten te vergroten. HoedConsult heeft al vanaf 2003 burenbemiddelings expertise in huis en verzorgt derhalve ook de basistraining buurtbemiddeling conform de normen van het CCV voor buurtbemiddelingsprojecten (zie hieronder). Ook hier is de bemiddelaar in eerste instantie de neutrale persoon die beide partijen aanhoort en als doel heeft de communicatie weer op gang te brengen.

Er worden (vaak) eerst afzonderlijke gesprekken met de buren gevoerd om hun kant van het verhaal te horen. Indien de bereidheid bij beide buren aanwezig is om het probleem gezamelijk op te lossen zal er een gezamelijk gesprek gesprek worden gepland waarbij de bemiddelaars optreden als gespreksleiders. Hun rol is om het gesprek in goede banen te leiden en partijen te faciliteren in een constructieve, voor beide partijen voordeel opleverende woonsituatie. De bemiddelaars spreken geen recht en zoeken niet naar oplossingen. Deze dienen juist van partijen te komen om het draagvlak zo groot mogelijk te maken.

De Basiscursus Buurtbemiddeling
Een buurtbemiddelaar is een onafhankelijk en onpartijdige bemiddelaar. Hij/zij heeft een door het Centrum voor Criminaliteit en Veiliheid (CCV) erkende opleiding Basiscursus buurtbemiddelaar gevolgd om conflict situaties te begeleiden. Het CCV is de branche vereniging die de kwaliteit van bemiddelaars en opleidingsinstituten middels een erkenning borgt. HoedConsult beschikt over twee ervaren en CCV-opgeleide bemiddelaars en is tevens door het CCV erkend als trainingsbureau voor het opleiden van vrijwilligers tot erkend bemiddelaar. Zie voor meer info over het CCV.